Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INWENTBUD

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dalej zwanej uodo.
Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danym osobowym udzielonym podczas korzystania z Serwisu oraz określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika uzyskanych za pomocą Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
1) Administratorze – rozumie się przez to Robert Majsterek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Inwentbud Robert Majsterek, z siedzibą przy ul. mjr. Hubala 1, 08-400 Garwolin, adres strony internetowej: www.inwentbud.pl, adres mail:biuro@inwentbud.pl. Przez Administratora należy rozumieć także Administratora Danych Osobowych.
2) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
3) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie z którego może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
5) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
6) Serwisie – rozumie się przez to oprogramowanie dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.inwentbud.pl.
7) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
8) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.

§ 3
Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku chęci kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy lub Oprogramowanie Zewnętrzne.
3. Serwis będzie Przetwarzał Dane Osobowe jedynie w podanych poniżej celach:
a) wymaganych do poprawnego użytkowania Serwisu,
b) wymaganych do kontaktu pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu,
c) wymaganych do kontaktu Administratora z Użytkownikiem,
d) statystycznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Serwisu oraz tworzenia i oferowania nowych usług.
4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo Administrator zobowiązuje się udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi.
5. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
6. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Użytkownika i jego zachowaniach w Serwisie.
8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.
9. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
a. niezbędne do celów rachunkowych;
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

§ 4
Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
d) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Pliki Cookies wymienione w ustępach 2 i 3 wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.

§ 5
Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługują prawa zgodnie z postanowieniami art. 18 uodo, w szczególności prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z Formularza Kontaktowego lub przesłać e-mail na adres biuro@inwentbud.pl.
2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
3. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Pytania oraz zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość e–mail na adres: biuro@inwentbud.pl.