Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

INWENTBUD.PL

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego Inwentbud.pl (zwanego dalej Serwisem) prowadzonego przez Administratora tego Serwisu.
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zarejestrowanie się w Serwisie i założenie Konta Użytkownika. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika i innych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Serwis stanowi własność Administratora Serwisu. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie, w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 776), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 • 2. DEFINICJE
 1. Administrator – Robert Majsterek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Inwentbud Robert Majsterek, z siedzibą przy ul. mjr. Hubala 1, 08-400 Garwolin, adres strony internetowej: www.inwentbud.pl, adres mail:biuro@inwentbud.pl.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, posiadająca Konto Użytkownika, będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może mieć status inwestora, wykonawcy, podwykonawcy lub inny zdefiniowany w Serwisie.
 3. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiający tworzenie, zlecanie, a także wyszukiwanie oraz wybieranie do realizacji Inwestycji.
 4. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail), służący jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisu; umożliwia on także identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 5. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika. Hasło powinno składać się minimalnie z 8, a maksymalnie z 50 znaków, a także zawierać przynajmniej jedną: cyfrę, małą literę, dużą literę i znak specjalny.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu określający prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora oraz  zasady korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Administratora.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła.
 8. Inwestycja – przejaw działalności realizowanych przez inwestora, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych prac projektowych oraz wykonawczych.
 9. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym www.inwentbud.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, na która składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz Usługi świadczone na rzecz Użytkowników, opisane w niniejszym Regulaminie.

 • 3. PRZEDMIOT ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Poprzez Serwis oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
  2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające kontakt inwestorów z potencjalnymi wykonawcami i wykonawców z potencjalnymi podwykonawcami robót budowlanych i remontowych, czy też innych prac projektowych lub wykonawczych.
  3. Użytkownik ma możliwość utworzenia własnego Konta Użytkownika, za pomocą którego będzie mógł zlecać zdefiniowane przez siebie Inwestycje lub otrzymywać zlecenia na wykonanie Inwestycji lub pomniejszych robót budowlanych i remontowych określonych przez zlecającego Użytkownika.
  4. Administrator ma prawo do nadania Użytkownikowi statusu Operatora. Status Operatora umożliwia:
 1. wgląd w statusy Użytkowników będących wykonawcami, którzy udostępniają informacje związane z ich specjalnościami budowlanymi;
 2. dobór wykonawców i podwykonawców dla poszczególnych inwestorów;
 3. wysyłanie zapytań do wykonawców i podwykonawców którzy mogliby być zainteresowani realizacją Inwestycji;
 4. generowanie raportów dotyczących projektów oraz listy klientów.
  1. W ramach Serwisu Administrator udostępnia wirtualną przestrzeń do:
 1. zakładania Konta Użytkownika;
 2. dokonywania wyboru kontrahentów (m.in. inwestorów, wykonawców);
 3. gromadzenia danych dotyczących usług oferowanych przez kontrahentów;
 4. prowadzenia forum projektowania i biblioteki dokumentów;
 5. kontaktowania się pomiędzy Użytkownikami w zanonimizowany sposób;
 6. dodawania ofert, wyszukiwania wykonawców i podwykonawców, przygotowania i prowadzenia ofert.
  1. W Serwisie mogą znajdować się informacje o usługach, oferowanych przez użytkowników Serwisu, Administratora oraz innych osób, jeśli Administrator wyraził na to zgodę.

 • 4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH
  1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych. Postanowienie niniejszego ustępu nie ma wpływu na obowiązki Użytkownika określone w § 9.
  2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne.
  3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.
  4. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
  2. Administrator, na wniosek i za zgodą Użytkownika, może ingerować w dokonywane przez niego czynności oraz informacje wprowadzane do Serwisu, a także dokonywać zmiany w informacjach wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

 • 5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Status Użytkownika oraz dostęp do Konta Użytkownika uzyskiwany jest poprzez Rejestrację w Serwisie. Rejestracja dokonywana jest poprzez
   1. poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód określonych w ust. 3 poniżej. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie odpowiednich danych osobowych, w tym w szczególności adresu e-mail do kontaktu z Użytkownikiem.  
   2. zalogowanie się do swojego konta w serwisach Facebook, Google + lub Windows Live za pośrednictwem Serwisu oraz zaakceptowaniu odpowiednich zgód. Korzystając z tej funkcji Użytkownik upoważnia Administratora w zakresie dostępu do informacji Użytkownika znajdujących się w serwisach Facebook, Google + lub Windows Live oraz do publikacji tych informacji w Serwisie i przechowywania ich w Serwisie. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy Kontem Użytkownika a kontem w serwisach Facebook, Google + lub Windows Live za pośrednictwem Serwisu.
  2. Po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin.
  3. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkbox’a lub wyświetlanego okna informacyjnego. Wyrażenie odrębnej zgody dotyczy w szczególności akceptacji plików cookies, Polityki Prywatności oraz innych elementów, co do których Użytkownik będzie wyraźnie informowany o konieczności wyrażenia zgody przed przystąpieniem do korzystania z danego elementu (zgoda udzielana fakultatywnie).
  4. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:
 1. jest świadomy odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;
 2. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
  1. Zabronione jest używania Loginu mającego charakter obraźliwy, wulgarny, identyfikujący inną osobę, naruszający dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego lub naruszający prawa osób trzecich.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, którego Login lub inne dane identyfikujące są już przypisane innemu Użytkownikowi lub jest niezgodne z zasadami określonymi powyżej.
  3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.  
  4. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.
  5. Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu. W przypadku wejścia osób trzecich w posiadanie danych umożliwiających logowanie do Serwisu, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty danych Użytkownik powinien w miarę możliwości dokonać zmiany Hasła lub powiadomić o utracie danych dostępowych Administratora.

 • 6. TWORZENIE I PRZYJMOWANIE OFERT;

WSPÓŁPRACA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik mający status inwestora ma możliwość dodania Inwestycji poprzez przycisk „Dodaj inwestycję”. Dodanie Inwestycji prowadzi do przesłania do Serwisu stosownej informacji, zgodnej z danymi wprowadzonymi przez inwestora, a także przesłanie notyfikacji do wybranych Użytkowników Serwisu mających status wykonawcy.
 2. Dodanie Inwestycji polega na wypełnieniu odpowiedniego elektronicznego formularza dostępnego po zalogowaniu w Serwisie. Użytkownik ma możliwość przesłania do Serwisu plików zawierających informacje przydatne dla potencjalnych wykonawców. Pliki przesyłane do Serwisu nie mogą nie mogą być większe niż 50 MB (Megabajtów).
 3. Użytkownik mający status wykonawcy otrzymując propozycję od Użytkownika o statusie inwestora może stworzyć swoją autorską ofertę i wysłać ją inwestorowi celem rozpatrzenia.
 4. Użytkownik mający status inwestora ma wgląd do historii, w której znajdują się dodawane inwestycje, wyszukiwane oferty oraz przygotowywane oferty.
 5. Użytkownik o statusie inwestora po otrzymaniu ofert od Użytkowników o statusie wykonawcy może:
  1. zaakceptować ofertę,
  2. odrzucić ofertę,
  3. negocjować warunki wybranych ofert z Użytkownikami o statusie wykonawców.
 6. Akceptacja albo odrzucenie oferty można dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w zakładce „Decyzja klienta”.
 7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do nawiązywania współpracy Użytkowników o statusie wykonawcy z Użytkownikami o statusie podwykonawcy.
 8. Administrator, na podstawie odrębnej umowy, za wynagrodzeniem, może świadczyć na rzecz Użytkownika dodatkowe usługi wsparcia w zakresie wyszukiwania i wprowadzania nowych ofert.
 9. Administrator ma prawo do ustanowienia odrębnego regulaminu regulującego stosunki pomiędzy Użytkownikami o statusie wykonawcy z Użytkownikami o statusie podwykonawcy.
 10. Użytkownicy za pośrednictwem Serwisu mają możliwość przesyłania sobie nawzajem:
  1. dokumentacji związanej z wykonaniem robót budowlanych (dotyczących Inwestycji);
  2. faktur, rachunków, rozliczeń i innych dokumentów finansowych;
  3. dokumentów z referencjami.

 • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.
  3. Zakazuje się umieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści powszechnie uznanych za obraźliwie, naruszających prawo, pornograficznych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących ustroje totalitarne, wzywających do nienawiści lub propagujących przemoc.
  4. Udostępniając jakiekolwiek materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Serwisie lub że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źródła;
  2. zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;
  3. wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych.
  1. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek korzystanie z zawartości Serwisu nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 • 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Serwisu w tym także za utratę danych Użytkownika w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.
  2. Informacje o wszelkich zakłóceniach w działalności Serwisu, wynikających z prac modernizacyjnych lub mających poprawić funkcjonowanie Serwisu zostaną przekazane do wiadomości Użytkowników odpowiednio wcześniej.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek. Określenie regulaminów świadczenia takich usług należy do podmiotów świadczących te usługi i podmioty te są wyłącznie za nie odpowiedzialne. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
  4. W przypadku umieszczania w Serwisie hiperłączy do stron internetowych innych podmiotów, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron działalność oraz stosowaną politykę prywatności wobec czego zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami, w szczególności dotyczącymi polityki prywatności.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i udostępniane przez Użytkowników. Treści te nie stanowią poglądów ani opinii Administratora. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści o bezprawnym charakterze, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnej informacji, uniemożliwił dostęp do tych treści.
  6. Administrator nie odpowiada ponadto za:
 1. sposób wykorzystywania Konta Użytkownika przez Użytkowników Serwisu;
 2. szkody Użytkownika spowodowane przez nieprawidłowy odczyt lub zapis danych pobranych przez Użytkowników;
 3. szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznej lub systemu teleinformatycznego;
 4. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
 5. niemożność zalogowania się do Serwisu, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub systemu teleinformatycznego.
  1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczeń w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Administratora.

 • 9. WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne, a zasady odpłatności określa Użytkownik wybierając odpowiednią opcję podczas Rejestracji.
 2. Podczas Rejestracji Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu oraz opłacania wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Administrator umożliwia następujące możliwości odpłatności za korzystanie z Serwisu:
  1. Abonament miesięczny, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu;
  2. Abonament miesięczny, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu, a także wsparcie pracowników Call Center/Help Desk, którzy pomogą Użytkownikowi w wyszukiwaniu informacji oraz ofert w Serwisie, a także będą pomocni podczas stawiania pierwszych kroków w Serwisie;
  3. Abonament projektowy, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności Serwisu w celu umieszczenia jednej oferty lub wyszukania i skorzystania z jednej oferty wraz z dostępem do wsparcia pracowników   Call Center/Help Desk, którzy pomogą Użytkownikowi w wyszukiwaniu informacji oraz oferty w Serwisie, a także będą pomocni podczas stawiania pierwszych kroków w Serwisie.
 3. Wysokość abonamentu oraz szczegółowe zasady odpłatności za Usługi określa Cennik będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie płatności odbywa się poprzez metody płatności internetowych udostępnione przez Administratora.

 • 10. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
 1. Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z Serwisu i realizowania Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji oraz w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.

 • 11. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Rozwiązanie umowy zawartej w wyniku akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy oznacza usunięcie Konta Użytkownika.
  2. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika należy złożyć Administratorowi elektronicznie z adresu e-mail wykorzystanego do Rejestracji na adres Administratora określony w zakładce „Kontakt”, podając swój Login zgodne z danymi wprowadzonymi przy Rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania Administratorowi.
  3. Usunięcie Konta Użytkownika może nastąpić także na podstawie decyzji podjętej przez Administratora i doręczonej Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego przy Rejestracji, w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.
  4. Usunięcie Konta Użytkownika jest bezpowrotne oraz powoduje równoczesne usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje również zakończeniem świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Usunięcie Konta Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej Rejestracji w Serwisie.
  5. Zawieszenie Konta Użytkownika następuje poprzez decyzję podjętą przez Administratora i doręczenie jej Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego przy Rejestracji. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na czasowym zaprzestaniu świadczenia przez Administratora Usług.
  6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo czasowo zawiesić Konto Użytkownika. Administrator nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawieszenia Konta Użytkownika informuje odpowiednio Użytkownika poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej o przyczynach zawieszenia Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do złożenia odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni. Administrator rozpatruje niezwłocznie odpowiedź Użytkownika oraz podejmuje decyzję co do dalszego funkcjonowania Konta Użytkownika
  7. Administrator ma prawo zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy odpowiednio Użytkownik:
  1. korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
  2. zamieszcza treści określone jako niedozwolone zgodnie z § 7 Regulaminu;
  3. rozsyła niezamówione informacje handlowe lub spam;
  4. bez zgody Administratora udostępnia dostęp do swojego Konta Użytkownika.
  1. Usunięcie Konta Użytkownika poprzedzone jest wezwaniem Użytkownika przez Administratora do zaniechania naruszeń oraz wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wezwanie następuje poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej. Niezastosowanie się co powyższego wezwania w oznaczonym terminie skutkuje wypowiedzeniem Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej.
  2. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora, Użytkownika lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem.

 • 12. REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@inwentbud.pl.
 3. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w postaci elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w postaci elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
 6. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Użytkownika powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań, jakie Użytkownik przyjął na siebie w stosunku do innych Użytkowników.

 • 13. ZMIANY REGULAMINU
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną uwidocznione w Serwisie, a Użytkownicy zostaną poinformowani o nich poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przy Rejestracji oraz komunikat wyświetlany po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
 4. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem.
 5. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, zgodnie z ust. 4 powyżej poczytuje się, jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

 • 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 24.10.207r.
 2. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów między Administratorem a Użytkownikami, a także pomiędzy Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami wynikłymi z korzystania z Serwisu. W przypadku wyniknięcia sporu pomiędzy Użytkownikami Administrator każdorazowo zaproponuje formę rozwiązania sporu w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania zgłoszenia o powstałym sporze.
 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do analizy informacji oraz treści zamieszczanych w Serwisie przy użyciu odpowiednich algorytmów, a w szczególności strukturyzowania danych, a następnie wykorzystania wytworzonych w ten sposób informacji w dowolny, zanonimizowany, sposób. Przetwarzanie danych określone w niniejszym ustępie nie stanowi profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Seria L 119, 4.5.2016, str. 1–88).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia (np. w postaci FAQ).
 7. Aktualna wersja Regulaminu, możliwa do pobrania w formacie PDF, jest dostępna pod następującym adresem: _______________.